Elektronisch kinddossier (EKD)

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, krijgt een elektronisch kinddossier (EKD). In het EKD staat informatie over het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Het EKD wordt ook wel Digitaal Dossier JGZ genoemd.
Een adequate informatievoorziening is een belangrijke, noodzakelijke randvoorwaarde voor een kwalitatief sterke integrale jeugdgezondheidszorg.
Het EKD is de elektronische versie van het vroegere papieren dossier dat gebruikt werd door de jeugdgezondheidszorg. Dit dossier wordt gebruikt bij elk contactmoment voor registratie en informatie. Onder contactmomenten worden, naast bezoeken, ook telefonische contacten en schriftelijke contacten verstaan, waarbij het de bedoeling is gegevens te verzamelen via het kind zelf of via ouders/verzorgers om de goede ontwikkeling van het kind te volgen.

Het systeem Zorg voor Jeugd Groningen is gericht op de signaalfunctie en een sluitend stelsel rondom de zorgcoördinatie. In het signaleringssysteem wordt geen dossierinformatie opgeslagen. Dossierinformatie over kind/gezin wordt opgeslagen in de bedrijfsvoeringssystemen van hulpverlenende instellingen en het EKD van de jeugdgezondheidszorg.