Hoe aan te sluiten op Zorg voor Jeugd?

Gemeenten zijn door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Dat geldt ook voor het beleidsterrein preventieve ondersteuning jeugd. Hiermee wordt bedoeld ‘op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden’.
Door het invoeren van het signaleringsysteem Zorg voor Jeugd, beschikt de keten over een instrument waarmee vroegtijdig signalen kunnen worden afgegeven over jeugdigen met het doel om risico’s te voorkomen. Daarnaast ondersteunt het systeem de coördinatie van zorg in de keten. De gemeente stelt het instrument Zorg voor Jeugd ter beschikking, draagt er zorg voor dat ketencoördinatie wordt uitgevoerd op basis van bindende afspraken en ziet er op toe dat deze afspraken door de betrokken partijen worden nageleefd.

Wilt u als instelling aansluiten op Zorg voor Jeugd?
Neem dan contact op met de beleidsmedewerkers jeugd van uw gemeente. De contactgegevens vindt u bij de informatie over uw regio.