Hoe werkt Zorg voor Jeugd

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd kent de volgende functies.

1  Registratie van jeugdigen (ketenregistratie)

Het registeren van een jeugdige in Zorg voor Jeugd door een professional. Met een ketenregistratie legt de professional vast dat een jeugdige bij hem bekend is. Het betreft dus geen signaal. Zorg voor Jeugd kan gekoppeld worden aan de registratiesystemen van (zorg) instellingen.

2  Registratie signaleringen

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een jeugdige in de leeftijd 0-23 jaar geeft een professional in Zorg voor Jeugd een signaal af. De professional geeft een signaal af als er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden waar mogelijke risico’s uit voortvloeien. Het afgeven van een signaal gebeurt door het invullen van de volgende gegevens ( instelling, naam specialist en  signaal).

3  Automatische berichtenuitwisseling

Alle betrokken professionals in de keten rondom één jeugdige worden automatisch via de mail geïnformeerd over een nieuwe ketenregistratie en/of signaal. De volgende informatie wordt via e-mail uitgewisseld( naam instelling, naam professional, telefoonnummer en emailadres professional, naam jeugdige )

Inhoudelijke informatie( wat er precies aan de hand is) wordt niet verspreid.

4  Ketencoördinatie

Ketencoördinatie omvat alle activiteiten gericht op het regisseren, verbinden, afstemmen en bewaken van de hulpverlening.  Ketencoördinatie is aan de orde, wanneer twee of meer professionals bij een jeugdige/gezin betrokken zijn. Doel van de coördinatie is dat de betrokken professionals de hulp afstemmen en dat de jeugdige integrale en adequate hulp krijgt. Zodat (vroegtijdige) risico’s worden voorkomen.

In Zorg voor Jeugd is geregeld wie wordt aangewezen voor het uitvoeren van de ketencoördinatie en welke spelregels de ketencoördinator in acht moet nemen.De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn formeel vastgelegd in de Samenwerkingsafspraken Zorg voor Jeugd.

5  Acties en voortgangsbewaking

De ketencoördinator is eindverantwoordelijke voor de hulp aan de jeugdige/het gezin. De ketencoördinator zet acties uit  die uitgevoerd worden door de hulpverleners. De ketencoördinator kan de voortgang van deze acties bewaken. De hulpverlener kan aanvinken dat een actie is uitgevoerd. Daarnaast kan de hulpverlener aangeven wat gedaan is met de actie. Deze tekst is alleen zichtbaar voor de betreffende hulpverlener die de hulp daadwerkelijk verleend heeft.

6  Monitoren en rapporteren

Zorg voor Jeugd geeft per gemeente inzicht in het aantal registraties en signalen. Hierover wordt periodiek gerapporteerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: