Over Zorg voor Jeugd

 

In de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen. Elk voelt zich vanuit zijn eigen invalshoek zeer verantwoordelijk voor de problemen van of met jongeren. Dat vergt optimale samenwerking, coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming, maar dat werkt nog niet altijd vanzelfsprekend. Soms gaat het niet goed en dan dreigt er een jongere tussen wal en schip te vallen. Soms gaat het zelfs echt mis. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Het is de taak van de gemeente en provincie om ervoor te zorgen dat de afstemming tussen instellingen beter verloopt, zodat elke jongere tijdig die hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Belangrijk hierbij is dat één organisatie als verantwoordelijke wordt aangewezen, zodat voor alle betrokken instellingen duidelijk is wie actie onderneemt en bewaakt wat er gebeurt. De gemeenten in de provincie Noord-Brabant hebben daarom het intiatief genomen om het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in te voeren. De provincie heeft subsidie beschikbaar gesteld om de coördinatie van zorg in heel Noord-Brabant te verbeteren. Zorg voor Jeugd is in de provincie Noord-Brabant vanaf 1 juni 2008 operationeel.

Het doel van Zorg voor Jeugd

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is een instrument dat gerichte ondersteuning biedt om de coördinatie van zorg binnen de keten te versterken. Met het systeem worden problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroegtijdig stadium gesignaleerd, waarna de ketencoördinatie wordt georganiseerd en hulp op elkaar wordt afgestemd. De volgende doelen worden met het signaleringsysteem gerealiseerd: • het optimaliseren van de samenwerking tussen de betrokken keteninstellingen rondom één jeugdige. • het vroegtijdig signaleren van problemen waardoor risico’s in een vroegtijdig stadium kunnen worden beperkt. • het actief ondersteunen van de coördinatie van zorg (vastleggen van de instelling die functioneel verantwoordelijk is voor de integrale hulpverlening aan een jeugdige en voor het uitzetten en bewaken van acties rondom een jeugdige). • het afleggen van verantwoording voor de wijze waarop de coördinatie van zorg is uitgevoerd rondom een jeugdige. • het genereren van managementinformatie (onder andere input voor beleidsontwikkeling).