Beheerorganisatie

Gemeenten en convenantgebieden zijn zelf verantwoordelijk voor de lokale organisatie en inrichting van Zorg voor Jeugd. Het belang is onderkend om regio-overstijgende aandachtspunten, die een effect hebben op het gebruik van Zorg voor Jeugd voor alle instellingen, op provinciaal niveau te coördineren.

De (provinciale) beheerstructuur Zorg voor Jeugd (ZVJ) is op basis van een voorstel door WenS van start gegaan op 1 april 2009. Op provinciaal niveau zijn een Regie- en Kerngroep gevormd, in iedere regio zijn werkgroepen actief. Na ruim twee jaar in deze structuur gefunctioneerd te hebben, was het moment aangebroken om te evalueren. In 2011 heeft K2 de beheerstructuur geëvalueerd. De centrale vraagstelling van de evaluatie was: ‘Hoe effectief is de huidige beheerstructuur (regionaal en provinciaal) en op welke wijze zal hier in de toekomst invulling aan gegeven kunnen worden?’

Er zijn negentien gesprekken en interviews gevoerd met leden van de Kerngroep, leden van de Regiegroep, de regiobeheerders en per regio een vertegenwoordiging van gemeenten.

De gespreksonderwerpen waren:

Overleggen kerngroep en regiegroep hebben veel overlap. Wens om overlegstructuur af te slanken is groot.
Bestuurders kunnen inhoudelijk moeilijk aansluiting vinden in overleg en weten niet waarover zij besluiten nemen. Onderwerpen vaak technisch
van aard.
Structuur met vertegenwoordigingsmodel werkt moeizaam. Terugkoppeling en communicatie verloopt niet altijd goed.
In zowel kerngroep als regiegroep veel wisseling van personen, hierdoor verschillend kennisniveau over ZVJ.
De aanbeveling is om de huidige Regiegroep te laten vervallen. Deze wordt vervangen door een vertegenwoordiging van wethouders uit iedere regio (per convenant gebied).