Hoe aan te sluiten op Zorg voor Jeugd?

Gemeenten zijn door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Dat geldt ook voor het beleidsterrein preventieve ondersteuning jeugd. Hiermee wordt bedoeld ‘op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden’.
Door het signaleringsysteem Zorg voor Jeugd, beschikt de keten over een instrument waarmee vroegtijdig signalen kunnen worden afgegeven over jeugdigen met het doel risico’s te voorkomen. Daarnaast ondersteunt het systeem de coördinatie van zorg in de keten. De gemeente stelt het instrument Zorg voor Jeugd ter beschikking, draagt er zorg voor dat ketencoördinatie wordt uitgevoerd op basis van bindende afspraken en ziet er op toe dat deze afspraken door de betrokken partijen worden nageleefd.

 

Particuliere organisaties

Tot nu toe werken vooral organisaties samen in het signaleringssysteem die al langer deel uitmaken van samenwerkingsnetwerken binnen gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, maar ook de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en jeugdzorginstellingen.

Veel ouders en jeugdigen ontvangen (ook) zorg en ondersteuning van dienstverleners verbonden aan particuliere organisaties en kleine zelfstandigen (bijvoorbeeld pedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, kindercoaches). Omdat ook afstemming rondom gezinnen met deze organisaties van wezenlijk belang kan zijn, willen gemeenten de mogelijkheden bekijken om hen ook deel te laten nemen in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Wanneer u binnen een gemeente in de regio de Kempen gevestigd bent als zorg- of hulpverlener en werkt met jeugdigen, en u heeft belangstelling om aan te sluiten bij Zorg voor Jeugd, nodigen we u van harte uit om dit bij de gemeente te laten weten. Met u bekijken we dan de mogelijkheden.

Wilt u als instelling aansluiten op Zorg voor Jeugd?

Neem dan contact op met de beleidsmedewerkers jeugd van uw gemeente. De contactgegevens vindt u bij de informatie voor professionals.